Avís legal y política de privacitat del lloc web d’Intueri Consulting S.L.

Les presents disposicions regulen l’ús del servei del portal d’Internet https://www.intueri-consulting.com/ que Intueri Consulting, S.L. (“Intueri Consulting“) posa a disposició dels usuaris d’Internet (la “Web IC“).

1. INFORMACIÓ LEGAL

Intueri Consulting té el seu domicili social a Avinguda Enllaç número 11, Escala B, Baixos-Segona (C.P. 08173)- Sant Cugat del Vallès, Espanya i C.I.F. número B 66.479.833. Telèfon: (+34) 93.277.88.86. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 44698, Foli 80, Full 463837.

2. ACCÉS I ÚS

L’accés al Web IC és gratuït, llevat del cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

L’ús del Web IC atribueix la condició d’usuari del Web IC (l'”Usuari”) i implica l’acceptació, sense cap reserva, del present document. La prestació del servei del Web IC té una durada limitada al moment en què l’Usuari es trobi connectat a la Web IC o a algun dels serveis que a través d’aquesta es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present document en cada ocasió en què es proposi utilitzar la Web IC, ja que aquesta i els seus termes i condicions d’ús recollits en el present document poden patir modificacions. Els serveis prestats per Intueri Consulting tenen el preu acordat en cada cas amb els seus clients i de cap manera s’ofereixen o presten a través del Web IC.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la Web IC (els “Continguts”) són propietat d’Intueri Consulting o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la vigent normativa sobre propietat intel·lectual sobre els Continguts, llevat d’aquells que resultin estrictament necessaris per a l’ús de la Web IC o siguin consentits per escrit per Intueri Consulting o per qui en el seu cas ostenti la titularitat dels drets de l’ explotació. S’entén per “Continguts”, entre d’altres, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, els següents: textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font.

Totes les marques, noms comercials o signes distintius que apareixen al Web IC són propietat d’Intueri Consulting o de tercers, sense que es pugui entendre que l’accés a la Web IC atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius.

4. ENLLAÇOS

Els enllaços o links continguts al Web IC poden conduir l’Usuari a altres llocs Web gestionats per tercers (“Llocs Enllaçats”), sobre els quals Intueri Consulting no exerceix cap tipus de control. En el supòsit que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li-ho a Intueri Consulting S.L., sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació d’Intueri Consulting de retirar el corresponent enllaç. En tot cas, l’existència de Llocs Enllaçats a la Web IC no pressuposa l’existència d’acords amb els titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació d’Intueri Consulting amb els continguts dels Llocs Enllaçats. Intueri Consulting no coneix els continguts dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable per qualsevol danys produïts que guardin relació amb els Llocs Enllaçats.

Els enllaços o links en altres llocs Web amb destinació a la Web IC només poden adreçar a la pàgina principal o “home” del Web IC. En cap cas el lloc web que realitza l’enllaç podrà reproduir la Web IC, incloure-la com a part del seu Web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines de la Web IC, ni es podrà declarar de cap manera que Intueri Consulting ha autoritzat aquest enllaç, llevat d’autorització escrita d’Intueri Consulting. Si l’entitat que realitza l’enllaç des de la seva pàgina Web a la Web IC desitgés incloure a la seva pàgina Web la denominació o qualsevol altre element identificatiu d’Intueri Consulting haurà de comptar prèviament amb la seva autorització escrita. Intueri Consulting no autoritza l’establiment d’un enllaç a la Web IC des d’aquells llocs Web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin els usos generalment acceptats. Intueri Consulting no té facultat ni mitjans humans i tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs Web que tinguin establerts enllaços amb destinació a la Web IC, per la qual cosa Intueri Consulting no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte o contingut, sense limitació, relatiu a la Web que estableix l’enllaç amb destinació a la Web IC.

5. RESPONSABILITAT

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web IC i els Continguts de conformitat amb la llei i amb el present document, i s’absté d’utilitzar-los amb finalitats il·lícites o contràries al que s’hi estableix. L’Usuari respondrà davant Intueri Consulting de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquestes obligacions.

L’Usuari garanteix la veracitat, exactitud i adequació de tota la informació i dades que faciliti a través dels formularis de la Web IC, així com que la seva comunicació a Intueri Consulting no infringeix cap dret de tercer.

Els Continguts del Web IC tenen finalitats únicament informatives i sota cap concepte són substitutius de l’assessorament de cap tipus. Els Continguts podrien no reflectir l’estat més recent sobre les qüestions analitzades. L’accés als Continguts tampoc pretén constituir ni implica cap relació entre consultor i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança entre Intueri Consulting i l’Usuari. Per això, l’Usuari no ha d’actuar sobre la base dels Continguts sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional. Intueri Consulting no es responsabilitza de les decisions preses a partir dels Continguts existents al Web IC, ni tampoc dels danys i perjudicis produïts a l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions basades en els Continguts.

Correspon a l’Usuari l’obligació de disposar de tots els mitjans tècnics adequats per accedir al Web IC, així com de les eines precises per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos. Intueri Consulting no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions o de qualsevol altra deficiència tècnica que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la Web IC. Així mateix, Intueri Consulting tampoc es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics de l’Usuari o de tercers per l’accés a la Web IC.

6. LEGISLACIÓ I FUR APLICABLE

El present document es regeix per la llei espanyola. Les parts, quan ho permeti la llei, renuncien expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, acordant sotmetre’ s a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.

Per a qualsevol suggeriment, escrius a info@intueri-consulting.com

INTUERI CONSULTING S.L.
Juny 2023