Què fem?

A Intueri volem que vagis un pas per endavant

Som experts en RETAIL. Sabem que el mercat i les preferències del client canvien a un ritme cada cop més accelerat. Detectem a temps els nous hàbits de consum i t’acompanyem en la teva presa de decisions.

 

La creació, el disseny i les propostes d’actuació que donin solució a aquestes necessitats, així com les seves relacions institucionals, són el nostre gran actiu. T’oferim PRODUCTES NOUS que ajudaran, tant a l’empresa com al promotor d’un projecte, a tenir en compte aquesta nova realitat.

Programa turisme de compres

Programa turisme de compres

Un programa de turisme de compres per a potenciar una destinació turística, implica:

Necessitat d’una estratègia territorial.

_

Implicació de tots els agents públics i privats que intervenen en la cadena de valor turística.

_

Orientació a l’eficiència en la gestió del territori i de la qualitat en la prestació dels serveis.

_

Potenciació de la singularitat de cada territori i la diferenciació en la seva oferta comercial.

Que t’oferim a Intueri?

Experiència amb els projectes executats.

_

Desenvolupament de metodologia de treball.

_

Benchmarking i detecció de best practices a nivell de destinacions de compres.

_

Categorització de l’oferta comercial.

+ SHOPPING EXCELLENCE

Shopping Excellence

Programa turisme de compres

El turisme és un sector molt transversal que engloba diferents activitats econòmiques (allotjament, restauració, comerç i altres serveis). Un destí turístic ha de treballar adequadament la seva proposta de valor de negoci.

_

La despesa del turista es fa en destinació i no en origen.

_

Garanteix l’índex d’activitat de les empreses de retail, aconseguint no dependre d’un sol mercat de proximitat.

_

És una oportunitat d’iniciar un procés de promoció de marques previ a l’expansió.

_

Atrau nous operadors.

_

Potencia la imatge d’una destinació.

Si pensem en un destí comercial i/o turístic, allò que el fa atractiu depèn de que es garanteixi uns mínims pel que fa al servei d’atenció al client. Per tant, cal definir uns paràmetres i uns estàndards que siguin perceptibles per al consumidor.

+ RETAIL INNOVATION

Retail Innovation

El Retail cal viure’l. L’empresari ha de tenir l’oportunitat de viure l’experiència de comparar, descobrir, contrastar i “sobretot” d’INSPIRAR-SE veient altres propostes de Retail del món. Aquesta és una bona tècnica d’aprenentatge.

El coneixement i l’experiència.

_

La detecció d’oportunitats.

_

La gestió i contactes en aquests destins.

+ RETAIL COACHING

Retail Coaching

Un dels àmbits on cal aprofundir més per a diferenciar-se com a empresa és el CAPITAL HUMÀ.

La proposta de valor, l’element diferencial del que oferim al client, la defineixen els nostres equips de venda. És molt important cercar la coherència de tot el que percep el client quan compra; i el personal de venda n’és el perfecte transmissor.

 

La millor manera d’incrementar les vendes és disposar d’equips altament qualificats.

Formació a mida de les teves necessitats.

_

Cercar l’ADN de l’empresa, identificar-lo i treballar-lo.

_

Incorporar aquest aspecte al programa formatiu.

_

Disseny del programa formatiu.

+ ASSESSORAMENT ESTRATÈGIC

Assessorament estratègic

El coneixement del sector, el seu entorn i els agents econòmics, són un valor afegit a l’hora de plantejar les línies d’actuació i/o dissenyar els serveis adequats per donar resposta a les necessitats de les empreses i els territoris.

 

L’assessorament estratègic es concreta en quatre àmbits de treball: la planificació, l’estratègia de desenvolupament, el suport institucional i la gestió d’aliances públic-privades.

Assessorament estratègic.

_
Suport en la definició i planificació dels objectius i estratègies públiques o empresarials i de negoci a mig i llarg termini.

_
Plans estratègics i d’acció.

_
Disseny i configuració de les línies estratègiques i els plans directors d’un territori (ciutat o destinació) o entitat.

_
Desenvolupament econòmic territorial.

_
Desenvolupament empresarial

El coneixement de l’entorn institucional i empresarial.

_

L’experiència en la planificació d’accions i disseny de serveis.

_

Capacitat de fer i generar lobby.

_

Articular processos d’organització i participació.

_

Orientar els processos de desenvolupament cap a la transformació i generació d’impactes positius.