Estudi sobre el model comercial de Sant Cugat del Vallès

Sant Cugat presenta una certa desagregació a nivell territorial,
condicionada per aspectes urbanístics, de paisatge i infraestructures de comunicació i
connectivitat. El treball planteja una mirada endreçada de com el comerç encaixa en
els diferents àmbits residencials, aportant una diagnosi de la seva capacitat
competitiva i un pla d’accions a executar.

Projecte: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Data: desembre de 2022