Retail training tour experience – Paris

Viatge de prospecció amb client per tal d’identificar noves propostes
comercials i la visualització del producte amb l’emplaçament comercial (singularitats de
l’entorn urbà – barri de le Marais- i l’excel·lència en alguns sectors i establiments).

Projecte: Client particular
Data: setembre 2019